Go to Top

Foreningens vedtægter

§ 1. Foreningens navn er KARBY SKYTTEKREDS. Foreningen er medlem af DGI Nordjylland Skydning og herigennem medlem af DGI. Foreningen er endvidere medlem af Jyllands Skytteforbund og herigennem medlem af Dansk SkytteUnion. Endelig er foreningen medlem af Dansk Handicap Idrætsforbund.
§ 2. Karby Skyttekreds’ formål er ved skydning som idræt og andet kulturelt virke at fremme det folkelige foreningsarbejde.
§ 3. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 personer, hvoraf formanden vælges for et år, de øvrige for 2 år, således at der vælges 3 personer hvert år. Herudover vælger generalforsamlingen 1 kritisk revisor.
Valgbare er myndige medlemmer af foreningen, der ikke er i kontingentrestance.
§ 4. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af den af generalforsamlingen valgte revisor og forsynet med dennes påtegning og underskrift. Revisoren kan til enhver tid forlange indsigt i foreningens regnskabsbilag og kassebeholdning og skal gøre bestyrelsen opmærksom på eventuelle uregelmæssigheder i så henseende.
§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmer over 18 år, der ikke er kontingentrestance, har stemmeret.
§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ser det påkrævet, eller når ti medlemmer ønsker det.
§ 7. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde en våbenpåtegning over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.
§ 8. Medlemskortene er gyldige fra 1. oktober til den 30. september. Regnskabsåret er fra den 1. januar til den 31. december. Kontingentet besluttes af bestyrelsen.
§ 9. Lovændring kan vedtages med to tredjedels flertal af de fremmødte stemmeberettigede på generalforsamlingen.
Beslutning om opløsning af foreningen kræver vedtagelse med to tredjedels flertal af de fremmødte stemmeberettigede  på to (ekstra)ordinære generalforsamlinger med mindst 8 ugers mellemrum samt godkendelse af DGI Nordjylland Skydning.
§ 10. Bestyrelsen har pligt til at holde opsyn med foreningens huse og grunde, at de er i forsvarlig stand og benyttes fornuftigt.
Bestyrelsen supplerer sig med de udvalg, som den måtte finde fornødent. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes arbejdsområder og indsætter eventuelt et bestyrelsesmedlem i hvert udvalg.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.
§ 11. Generalforsamling afholdes i februar måned og indkaldes med fjorten dages varsel på foreningens hjemmeside, www.karbyskyttekreds.dk.
Dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning.
  • Regnskab fremlægges til godkendelse.
  • Orientering om kontingent og budget for det kommende år.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af formand.
  • Valg af bestyrelse og suppleanter.
  • Valg af kritisk revisor.
  • Valg af fanebærere.
  • Eventuelt.
§ 12. Ved ophævelse af foreningen beslutter den ophævende generalforsamling, hvilke(t) almennyttigt formål eventuelle værdier skal anvendes til.
Således revideret på generalforsamlingen den 25-2-2015.